RSS

Iki ko nusirito “Pro Patria”?

Jaunimo sambūris “Pro Patria” 2016 m. birželio 11 d. savo svetainėje paskelbė publikaciją pavadinimu “Kreipimasis dėl komunistinės “Seksualinės revoliucijos” prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių”. Šioje publikacijoje yra aiškinamos priežastys ir pateikiami argumentai, kodėl yra būtina neleisti vykti LGBT judėjimo rengiamoms Baltic Pride eitynėms, drausti skleisti genderizmo ideologiją, gelbėti Lietuvos valstybę ir tautinį identitetą iš piktadarių gėjų ir lesbiečių rankų.

Šiame tekste pakomentuosiu, kodėl šia išleista publikacija sambūris “Pro Patria” diskreditavo save, savo narius ir visus savo sekėjus, kaip žemai šio sambūrio tėvai puolė ir kodėl ši organizacija neturi nieko bendro su valstybiškumu, tautiškumo būklės vertinimu ir gerinimu, Tėvynės sargo funkcijų vykdymu, bendrųjų valstybės reikalų tvarkymu ir bendruomeniškumo puoselėjimu.

Skaitant minėtą publikacija į akis krenta pasirinktas stiliaus tipas ir žodynas. Susidaro įspūdis, kad šiandien yra taip blogai, kad blogiau būti jau nebegali. Kad tamsos jėgos praspyrė visas duris ir įžengė net į švenčiausias lietuvių tautos saugomas vietas. Kad LGBT yra daug aukštesnių tamsos jėgų vietininkas Lietuvoje ir siekia pakeisti visuomenines struktūras, suniokoti šeimos koncepciją, atkurti komunizmą, marksizmą, leninizmą ir  prakeikti bei pasmerkti šią žemę amžinam transeksualų orgijų įšalui.

Tekste yra naudojami tokie žodžiai: “komunizmas”, “diktatūra”, “nebesileiskime menkinami”, “užgniaužiančios”, “marksistinio-lenininio bolševizmo idėjos”, “nacionalsocializmo”, “sunaikinti prigimtinę šeimą”, “moraliai ir politiškai bankrutavusios”, “tautos išnykimo”, “teisinės ir net fizinės prievartos priemonės”, “totalitarinės fasadinės demokratijos forma”, “nužmoginančiai genderizmo ideologijai”, “valstybės niekinimui bei žeminimui”, ir finalui – “Lietuvos pavergėjais, “laisvės griovėjais”.

Piliečiui, ne itin besidominčiam šeimos koncepcijos formavimo parlamente aktualijomis, LGBT vaidmeniu Lietuvoje, sambūrio “Pro Patria” įkūrėjais ir dalyviais bei nežinant žmonių pavardžių, kurie po šiuo kreipimusi padėjo savo parašus, gali atrodyti, jog citatos paimtos iš Pirmojo ar Antrojo pasaulinių karų neseniai atrasto bunkerio, kuriame buvo aptikti kareivių dienoraščiai. Nes išgyvenimai, jausmai, emocijų išraiška ir bendras citatų vaizdas kaip iš po karo: “sunaikinti, tautos išnykimo, pavergėjai, griovėjai, marksizmas, prievarta”.

Niekam nė į galvą negalėtų šauti, kad šį tekstą pasirašė XXI a. jau dvidešimt šeštuosius taikos metus gyvenančios laisvos Lietuvos Respublikos piliečiai, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojai Vytautas Radžvilas, Algimantas Jankauskas, Laurynas Kasčiūnas.

Kiek šioje “Pro Patria” publikacijoje išvardinti daugiau silpnus emocinius jausmus keliantys, nei racionaliai dėstomų empirinių argumentų pagalba sukurptas tekstas gali būti vadinamas dėmesio vertu ir solidžiu tekstu – klausimas, į kurį atsakys kiekvienas patyręs skaitytojas, kuriam teko matyti kažką daugiau, nei savo tvarto supuvusias duris ir skaityti kažką daugiau, nei DELFI nuomonių ringą. Tikiu, kad atsakys tinkamai. Tikiu, kad suvoks dar senovėje naudotą sunkiai įtvirtinamos tiesos pateikimo strategiją: jeigu jumis netiki, praneškite, kad puola ir naikina, sukelkite baimę, tuomet patikės.

Toliau – apie turinį. Jis be galo klaidinantis skaitytoją. Pavyzdžiui:

Vilniuje organizuojamos eitynės Baltic Pride 2016 yra dar vienas žingsnis siekiant primesti Lietuvai antihumanišką, žmogaus prigimtį paneigiančią genderizmo ideologiją. Ji teigia, jog žmogus pats renkasi savo lyties tapatumą, nepriklausomai nuo biologinės lyties, o visos seksualinės elgsenos yra lygiavertės vyro ir moters ryšiu grindžiamai šeimai. Šia sveikam protui ir mokslo žinioms prieštaraujančia ideologija yra grindžiamas Vakarų šalyse šiuo metu vykdomas antropologinės ir socialinės inžinerijos…

Publikacijos autoriai, argumentų deficitui dengti naudoja ne tik skambius ir baimę sėjančius emocinius paistalus, tačiau taip pat į pagalbą pasitelkia “mokslą”. Genderizmo ideologija yra atmetama, nes prieštarauja “mokslui”. Nes “mokslas” yra universalus, taigi gali daryti intervenciją į bet kokias neseniai užsimezgusias tradicijas, mąstymo linijas, gyvenimo būdą kuriančius pradus, juos empiriškai sudoroti ir sunaikinti (atmesti kaip neatitinkančius). Yra tik vienas “mokslas”. Niekada nekintantis. Ir tą visą “mokslą” yra perskaitęs ir išmokęs sambūris “Pro Patria”. Argi tai nėra gabūs žmonės? Jie žino “mokslą”.

Citatoje teigiama, jog genderizmo ideologija remiasi principu, kad žmogus pats renkasi savo lyties tapatumą ir seksualinę elgseną, – tai tiesa. Tačiau priduriama, jog”mokslas” yra tokia jėga, kuri šiai ideologijai prieštarauja ir ją atmeta. Šią ideologiją taip pat atmeta ir “sveikas protas”. Supraskite, tose Vakarų Europos šalyse, kuriuose partnerystė ar vedybos jau seniai įteisintos, sveiko proto žmonių nebėra. Ir apie “mokslą” jie negirdėję. Lietuvai iki tų, kurie be sveiko proto, vystytis dar apie keturis dešimtmečius, o iki tų, kurie apie mokslą negirdėję, tačiau kiekvienais metais nuneša Nobelio premijas, skaityti knygų du šimtmečius. Taigi, kas čia vyksta? Čia vyksta nevykęs bandymas bet kokiomis priemonėmis patraukti į savo pusę menkiau išsilavinusią piliečių masę, nes: mokslas nėra ir niekada nebus universalus. Mokslas niekada nepateiks tik vieno atsakymo. Mokslas neturi galios ir negali įrodyti, su kuo jums sieti savo gyvenimą. Mokslas negali prieštarauti genderizmo ideologijai vien todėl, kad “Pro Patria” berniukai ir mergaitės nusprendė taip parašyti. Net jeigu šie berniukai ir mergaitės surastų dešimt mokslinių darbų ir oficialiai pripažintų tyrimų, kuriuose būtų išvada, kad genderizmas kenkia valstybei, šeimos sampratai, žlugdo tautas ar valstybės išlikimą, jūs galėtumėte surasti dar dešimt tyrimų, kur išvada būtų priešinga. Moksle nėra vienos tiesos – manipuliavimas šia sąvoka rodo ne tik neišprusimo laipsnį, tačiau ir tolimesnę “Pro Patria” publikacijos argumentavimo kokybės problemą.

Toliau tekste rašoma:

Genderizmo ideologija visuomenei brukama pasitelkus atvirą ir įžūlų propagandinį melą. LGTB judėjimo reikalavimai yra pateikiami kaip kova už „naujas“ ir „pažangias“ idėjas, o tikrasis jų turinys dangstomas vadinamųjų „europinių vertybių“ gynimo lozungais

Viena didžiausių “europinių vertybių” yra laisvas žmogaus pasirinkimas. Aš sveikinu LGTB judėjimo siekį užtikrinti laisvus žmogaus pasirinkimus. Judėjimas “Pro Patria” tai vadina įžūliu propagandiniu melu. Kažkodėl tas judėjimas mano, kad gali jums paaiškinti, kaip elgtis, su kuo eiti pasivaikščioti į parką ir su kuo skaityti poeziją. Jeigu jūs teatre matote merginų porelę, kuri susikabino rankomis, atsiminkite, kad jų apsisprendimą taip elgtis gina LGTB judėjimas, o “Pro Patria” sambūris tai vadina propagandiniu melu. Kitaip tariant, sambūris “Pro Patria” tiki, kad gali keisti žmonių gyvenimo trajektoriją, – jie jaučiasi turį galią pasakyti, kad gyvenimo ir egzistavimo tikslas yra šeima – jeigu jūs šios trajektorijos nepasirenkate (pavyzdžiui, savo gyvenimą nutariate skirti kelionėms ar mokslui) arba jeigu pasirenkate, bet ne tokį, kaip nurodyta (norite gyvenimą praleisti su tos pačios lyties asmeniu), jūs esate nusidėjėlis, naikinate Lietuvą, gaivinate marksizmą, skleidžiate melą ir griaunate tautiškumą (nes tampate genderizmo propaguotoju). Neaišku, kodėl “Pro Patria” atstovai galvoja, kad kažkas jiems tokią galią suteikė, bet juk ir gaidys galvoja, kad kada nors sklandys stačiais uolų šlaitais.

Paskutinė citata, verta aptarimo yra ši:

Būtina liautis skleisti ideologinį melą, kad Lietuvoje tvyro arba yra kuriama priešiškumo ir neapykantos kitokios lytinės orientacijos asmenims atmosfera. Šalies visuomenė puikiai supranta, kad dauguma šių asmenų tėra ne Lietuvoje sumanyto ir iš svetur finansuojamo eksperimento įkaitai ir potencialios aukos. Užuot jiems padėjus gyventi su savo problema, šie žmonės įtikinami, jog vienintelė problema yra aplinka – visuomenės nepritarimas bandymams paversti homoseksualumą elgesio norma.

Du dalykai:

  1. Pirmas sakinys leidžia suprasti, kad Lietuvoje priešiškumo kitokios lytinės orientacijos asmenims neturėtų būti ir jis nekuriamas. Trečiasis sakinys teigia, kad jiems (homoseksualams) reikia padėti gyventi su savo problema. Deklaruojama, kad homoseksualumas yra problema, tačiau tuo pačiu teigiama, jog joks priešiškumas neegzistuoja. Ką jūs rūkote?
  2. Kas finansuoja antrame sakinyje nurodytą eksperimentą? Kur duomenys? Kas gauna lėšas? Koks tyrimas egzistuoja, kurį būtų galima patikrinti ir patvirtinti padarytą išvadą dėl finansavimo? “Aukos ir įkaitai” – puiku, kas tai pagrindžia?

Dar daugiau. Sambūrio “Pro Patria” veiklos siekiuose įrašyta: “Viešajame gyvenime asmenišku pavyzdžiu liudyti ir praktine Sambūrio veikla skleisti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje deklaruojamus asmens laisvės, atsakomybės ir demokratinės valstybės principus”. Vienas iš demokratinės valstybės principų yra kiekvieno asmens lygiavertiškumas ir pilnavertiškumas. Iš esmės, kai “Pro Patria” teigia, jog negalima leisti homoseksualumo padaryti elgesio norma, jie pritaria įsitikinimui, kad ne visi žmonės turi teisę gyventi pilnavertį ir tokį gyvenimą, kokį pasirenka. Homoseksualumas, anot jų, yra problema, taigi šie žmonės nėra verti tapti pilnaverčiais visuomenės nariais, juos visų pirma reikia išgydyti. Taigi, šia deklaracija sambūris “Pro Patria” ne tik nurašė save kaip bendruomeninį gėrį puoselėjančią organizaciją, tačiau įrodė, kad eina net prieš savo pačių išsikeltus nuostatus ir siekius.

Na iš tiesų, Mieli kolegos, jeigu matytumėte save iš šalies ir turėtumėte bent lašelį savigarbos bei mąstytume plačiau ir toliau, nei jūsų namo tvora, suvoktumėte, kaip žemai kritote. Šį kreipimąsi pasirašė Julius Panka. Jūs rašote tai, kam pritaria ir visa gerkle šaukia J. Panka. Jūs žingsniuojate vienoje linijoje su šiuo marginalu. Taip marginalizuojate save ir diskredituojate savo Alma Mater. Nesuvokiu, kaip tokio aukšto lygio mokykla kaip TSPMI nepajėgė per keturis metus iš galvos išmušti, kad žmonių diskriminacija yra joks kelias. Kad žmogaus laisvo apsisprendimo, kuris nepažeidinėja jokio šalies įstatymo, negalima vadinti problema. Kad skambus ir tik karo, ligų ir maro įvykių aprašymams tinkantis leksikonas negelbsti situacijos nuo argumentų deficito.

Štai iki ko nusirito “Pro Patria”: rašo, kad mokslas yra vienintelis, su vienu atsakymu ir universalus. Rašo, kad visuotinių žmogaus teisių užtikrinimas yra įžūlus propagandinis melas. Teigia, kad homoseksualūs asmenys negali būti ir net neturi teisės būti pilnaverčiais visuomenės nariais, ir kuria raštus, po kuriais pasirašinėja J. Panka. Ši organizacija nebėra nacionalistinė ar ultranacionalistinė, ši organizacija yra žmogaus teisių ir laisvo apsisprendimo paniekos šaraškinų kontora.

 

Žymos: , , , , , , , ,

Ne superanūkas, o superžurnalas!

O superžurnalas “Valstybė” dėl trijų priežasčių: a) save drįsta vadinti žurnalu, nors šiaip rimtų žurnalų misija pirmiausia yra švietėjiškumas ir nešališkų žinių analizių pateikimas, o ne darbas į vienus vartus b) save drįsta vadinti solidžiausiu verslo žurnalu, nors verslas ten Dargis arba jo ten tiek, kiek “The Economist” leidiniuose kalbų apie besišeriančius kačiukus, c) drįsta reklamuotis lozungu “Ekonomika ir politika. Tendencijos ir perspektyvos”, nors politika aptariama tik konservatorių, o tendencijas ir perspektyvas atskleidžia žurnalo viršelis.

 

asdasd

Foto: Jonas Survila FB.

 

Ar žiniasklaida sudešinėjo?

Naujienų portalas DELFI šiandien transliuoja BNS`o žinutę, kurioje aprašomi Austrijoje vykę prezidento rinkimai. Rezultatai – tikrai įdomus, tačiau dar įdomesnė vieta, kurioje galima matyti žiniasklaidos priemonių šališkumą.

Siunčiama žinutė:

Marginalinių partijų populiarumo banga ritasi per visą Europą, įskaitant Ispaniją, Didžiąją Britaniją ir Vokietiją, taip pat Jungtines Valstijas, kur populistinę žinią skleidžia prezidento posto siekiantys Donaldas Trumpas ir Bernie Sandersas.

http://www.delfi.lt/news/daily/world/austrijos-vyriausybei-po-prezidentu-rinkimu-sokas.d?id=71083572
http://www.bns.lt/topic/1911/news/49386924/

Jeigu tai būtų parašyta DELFI – niekas nekeltų klausimo ar tai padoru ar ne. Nes tik šioje žiniasklaidos priemonėje gali būti tokių žurnalistų, kurie kalbintų dešiniuosius apžvalgininkus ir svarstytų, kuris JAV prezidentas Lietuvai parankesnis – T. Cruzas ar M. Rubio. Tačiau kai naujienų agentūra (ne koks portalas, dirbantis STT ar sudarinėjantis sandorius su konservatorių politologais dėl straipsnių rašymų su Mokslo tarybos finansavimu), kuri turėtų transliuoti neutralią, jokios nuomonės neformuojančią žinutę rašo, jog socialistas Sandersas yra marginalas ir stovi tokiame pačiame lygyje kaip Trumpas, lieka tik nuleisti rankas.
Nors galbūt tai suprantama, tokioje turtingoje šalyje kaip Lietuva girdėti B. Sanderso kalbas apie socialinę nelygybę ir jos šalinimo būdus yra keista – net popolizmu galima vadinti.
Tokia štai žiniasklaida.
 

Makedonija vs Lietuva

Makedonijoje prezidentas Gjorgas Ivanovas nusprendė nutraukti tyrimą dėl praėjusiais metais įžiebto skandalo dėl Vyriausybės pareigūnų vykdyto nesankcionuoto gyventojų telefoninių pokalbių pasiklausymo.

Spauda rašo:

Balandžio 13-ąją gyventojai išdaužė prezidentūros langus, išmetė iš jos baldus ir juos padegė.

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento vadovas D. Jauniškis paskelbia, kad Lietuva jau seniai kariauja, kad Lietuvos pirmųjų asmenų kritika gali būti suprantama kaip antivalstybinis veiksmas ir už tai reikėtų imtis griežtesnių bausmių, Lietuvoje štilis.

Democracy?

 

Žymos: ,

Paveikslėlis

Panama

12963467_946602052113467_3023909031488799699_n

 

Aš irgi noriu į VSD raportą

Ilgai svarsčiau kaip čia patekus į 2016 m. VSD Nacionalinių grėsmių vertinimo ataskaitą. Galbūt užtektų nusipirkti rusiško pieno, atsisiųsti Briliantinę ranką, pažaisti rusišką biliardą arba nueiti į Carskoe Selo, galvojau.

Tačiau nusprendžiau pasidalinti šiuo paveikslėliu iš Global terrorism index 2015 (kurį rašo ne Rusija, žinoma). Paveikslėlis rodo, kaip pasaulio laiko tėkmėje aktyviai veikė terorizmas ir kiek mirčių jis atnešė.

Taigi, dabar prašau tų trečiakursių teisininkų, dirbančių VSD, mane įtraukti į 2016 m. ataskaitą, nes aš kompromituoju Vakarus pateikdamas informaciją, kurioje fiksuojamas terorizmo aukų skaičiaus suaktyvėjimas po JAV invazijos į Afganistaną ir Iraką. Vadinasi, šis tinklaraštis yra antivalstybinis.

Kadangi kritikuoju Vakarus, vadinasi dirbu Rusijai. Jeigu dirbu Rusijai, esu grėsmė. Didesnė grėsmė už tai, jog valstybėje 22 proc. populiacijos gyvena ties arba žemiau skurdo ribos ir didesnė grėsmė už tai, kad pensininkams valstybė moka pensiją, kuri apie 30 eurų didesnė, nei oficialus skurdo lygis. Ir žinoma, didesnė grėsmė už VGT, kuri skurstančių ir emigruojančių mokytojų akivaizdoje samprotuoja apie tai, kokias karo mašinas pirkti iš Vokietijos ir už kiek melejonų.

global-terrorism-index-data

 

Žymos: , , , ,

Ž. Šilėnas klausia

LLRI instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas klausia:

Antra, kasmet sveikatos apsaugai išleidžiame vis daugiau. Prieš dešimtmetį buvo skiriama beveik 700 mln. eurų, šiais metais – daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų. Klausimas, ar paslaugos per dešimtmetį pagerėjo dvigubai?

O aš irgi klausiu:

Ar Šilėnas yra girdėjęs apie infliacijos poveikį, apie brangstančias sveikatos paslaugas, brangstančius vaistus, atnaujinamą ligoninių infrastruktūrą, didėjantį senyvo amžiaus piliečių skaičių Lietuvoje, tarptautinius įsipareigojimus PSO didinti finansavimą sveikatos apsaugai pagal BVP augimą, reiklesnius ir griežtesnius sveikatos apsaugos standartus, nei prieš dešimt metų?

Ir finalui – prieš dešimt metų už kilogramą pomidorų mokėjote 1 eurą, o dabar mokate 2 eurus – klausimas, ar per dešimtmetį pomidorai padvigubėjo?

Šaltinis,

 

Žymos: